X
تبلیغات
مطلــــــــب كــــــــده

مطلــــــــب كــــــــده
به پاییز سوگند، از تو خاطره‌ای دوباره خواهم ساخت... 
آخرين مطالب
رفتم نشستم کنارش گفتم :
برای چی نمیری گـُلات رو بفروشی ؟
گفت : بفروشم که چی ؟ تا دیروز می فروختم که با پولش
...
آبجی مو ببرم دکتر دیشب حالش بد شد و مُرد ،
با گریه گفت : تو می خواستی گـُل بخری ؟
گفتم : بخرم که چی ؟ تا دیروز می خریدم برای عشقم
امروز فهمیدم باید فراموشش کنم...! اشکاشو که پاک کرد
یه گـل بهم داد گفت :بگیر باید از نو شروع کرد

تو بدون عشقت ، من بدون خواهرم ..

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 23:25 ] [ محمدرضا ]
منتظر هیچ دستی در هیچ کجای دنیا نباش

اشک هایت را با دست خود پاک کن

همه رهگذرند ...

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 23:24 ] [ محمدرضا ]
وقتے میرفت: گفتم: ڪجا؟

گفت: بہِ درڪ… منم گفتم: بہِ درڪ…

و این چنین بود ڪہِ ما در اوج تفاهم از هم جدا شدیم… !
[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 23:22 ] [ محمدرضا ]
آهسته تر برو !
این راه
برای ابرازِ این احساس
بسیار کوتاهست...
[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 23:21 ] [ محمدرضا ]
بالاخره یاد می گیری از یک دوستت دارمِ ساده، برای دلت یک خیالِ رنگارنگ نبافی...
که رابطه یعنی بازی و اگر بازیگری نکنی، می بازی...
که داستان های عاشقانه، از یک جایی به بعد رنگ و بوی منطق به خود می گیرند...
که سر هر چهار راهِ تعهد، یک هوسِ شیرین چشمک می زند...
یاد می گیری که خودت را دریغ کنی تا همیشه عزیز بمانی...
که آدم جماعت چه خواستن های سیری ناپذیری دارد...و چه حیله هایی برای بدست آوردن...
که باید صورت مسئله ای پر ابهام باشی، نه یک جوابِ کوتاه و ساده...
که وقتی باد می آید باید کلاهت را سفت بچسبی، نه بازوی بغل دستی ات را...
روزی می فهمی در انتهای همه گپ زدن های دوستانه، باز هم تنهایی...
و این همان لحظه ای ست که همه چیز را بی چون و چرا می پذیری با رویی گشاده و لبخندی که دیگر خودت هم معنی اش را نمی دانی...

[ جمعه بیست و هفتم دی 1392 ] [ 22:2 ] [ محمدرضا ]
یه وقتایی که دلت گرفته ؛

بغض داری ،

آروم نیستی !

دلت براش تنگ شده ....

حوصله ی هیچكسو نداری !

به یاد لحظه ای بیفت که :

اون همه ی بی قـراری های تو رو دید؛

اما ....

چشمـاشو بست و رفت ... !!!

[ جمعه بیست و هفتم دی 1392 ] [ 22:0 ] [ محمدرضا ]
این قاعده ی بازی است....


اگر دست دلتان رو شد که دوستش داری ...


باختنت حتمی است !!

[ جمعه ششم دی 1392 ] [ 22:28 ] [ محمدرضا ]
خـבاــےا ...
בنیـایتـــ شهوتــــ سرایـــے شده براے خـوבش ..
نمیخواهــے فیلتـرش کنـــے ..

[ جمعه ششم دی 1392 ] [ 22:26 ] [ محمدرضا ]
دلَ ـم میخوـآد به بَعضــے ـآ بگَــم : 

هـر چقدر هَـم به خودتـــــ برســے , 

بـآزَم به مَــלּ نمیرسـے ...

[ جمعه ششم دی 1392 ] [ 22:25 ] [ محمدرضا ]
اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام ...

بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!

مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛

مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !!

[ جمعه ششم دی 1392 ] [ 22:24 ] [ محمدرضا ]
برای نخواستنت

هزار دلیل،

برای خواستنت اما

فقط همین

که دوستت دارم

[ جمعه ششم دی 1392 ] [ 22:22 ] [ محمدرضا ]
حتـّـــی غــــــــــــــــــــــــرورم ...
تـــــ♥ـــــو را ...
جـــــورِ دیــــــگر می خواهـــــد ...! 
بـــــه تـــــــــو کـــــه می رســــــــد ...
میشــــــــــــــــــــــــــــــــکند ...

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:49 ] [ محمدرضا ]
ﺑــِﮧ ﻫــــﯿﭻ ﻋﺸﻘــے ﺩﯾﮕــــﺮ ﺍﯾــــﻤﺎלּ ﻧﺪﺁﺭﻣ

ﮐــــﺂﻓـﺮ ﺷﺪـﮧ ﺍَﻡ ...


ﮔــُـﻨﺎﻫﺶ ﭘــــﺂےِ ﺗـــُﻮ

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:48 ] [ محمدرضا ]


اگــَـر مـــے بــیــنــــے هــنــوز تـَـنــهــــام ...


بـــــﮧ خـــاطـــر عــشــق تــــُــو نــیــســـت !!

مــלּ فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛

مــــے تـــــــرســـــــم هـــمــِـﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . .

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:47 ] [ محمدرضا ]
اگر گفتی

چگونه می شود مُرده ای را زنده کرد؟

فرض کن من مُرده ام!

حالا بخند ….

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:47 ] [ محمدرضا ]
میترسم.....

دوباره عاشق شوم ....

برگردی.....
.
.
.
.
.

من آنقدر دیوانه بودم ...

که وقتی دورم زدی نگران تو بودم 

که سرت گیج نرود.....

.
.
.
نمیدانی چه دردی دارد وقتی حالم در واژه ها نمیگنجد.....

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:46 ] [ محمدرضا ]
פֿـیلے سـפֿـتـﮧ …

بـﮧ פֿـاطر کسے کـﮧ دوسشـ دارے همه چیزو

از سر راهـﭞ פֿـط بزنے

بعـدبفهمے פֿـودﭞ تو لیستے بودے کـﮧ اوטּ

بـﮧ פֿـاطریکے دیگـﮧ פֿـطـﭞ زده!!

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:46 ] [ محمدرضا ]
امشب گریه میکنم …
به یاد تمام آن چیزی که
خواستی و بودم…
که خواستم و نبودی…
امشب…!
به پاس تمام تحقیر هایی که
به خاطرت شنیدم و
هنوز شکست نخوردم…
امشب به یاد تو
به یاد دل عاشقم…
به یاد طعم تلخ دوست داشتن
گریه میکنم…

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:45 ] [ محمدرضا ]
آهـــــــــای لعنتی...
مثل تمام آن چیزهایی که تا به حال از من گرفتی،
علاقه ام... دلم، عمرم، واعتماد صددرصدم...!
پس حداقل،
دستانم راهم بگیر...

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:44 ] [ محمدرضا ]
می بوسمت ، آنقدر که طرح لبهایم روی اندامت بماند
می خواهم همه بدانند که آغوش تو ، تنها ، قلمرو من است ...

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:43 ] [ محمدرضا ]
یکصدو بیست وچهار هزار پیامبر یا بیشتر...با معجزه یا بی معجزه...با کتاب یا بدون کتاب..فرقی نمیکند...سیب هنوز هم شیرین است..هنوزم هم آدم ، بهشت را به لبخند حوا میفروشد
[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:42 ] [ محمدرضا ]
کــــ ـــــــ ــــــمی بــــــ ــــــــ ـــــــه مـــ ـــ ـــن بـــ ـــ ـــرس...

مــــــــــــــــــــــــــــــــن از رســـ ــــ ـــ ــــ ـــیدن تـــــ ـــــو حالـــــ ـــــم 

خـــــــــــــــــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــــــ میشود...!

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:42 ] [ محمدرضا ]
آنچـــــه ویرانمـــــان می کنـــــد

روزگـــــار نیســـــت...!

"حوصـــــله"هـــــای کوچـــــک و "آرزو"هـــــای بـــــزرگ اســـــت...!!!

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:41 ] [ محمدرضا ]
گـاه בلـمــ مےـگـیرבگـاه زטּـבگــے ســخـتــــ مےـشـوבگـاه تـטּـهـا , "تـטּـهـایـے" آرامـشــ مـے آورבگـاه گـذشـتـهـ اذیـتـمـ مـیـکـنـבایـטּ `گـاه هـا`... گـهـگـاه تـمـامــ روز و شـبــ مـنــ مےـشـو טּـבآטּـوقـت بـغـض گـلـویـم را مـےـگـیـرב !בرسـت مـثـل هـمےــטּ روزـها ...

[ سه شنبه نوزدهم آذر 1392 ] [ 22:56 ] [ محمدرضا ]
وقتی باختم..."مسیر" رایافتم!

در بزرگراه زندگی.همواره "راهت"."راحت" نخواهد بود.!

هر"چاله ای". "چاره ای" به من آموخت....

دوباره فکر کن فرصت ها "دوبار" نمیشوند...

برای جلوگیری از "پس رفت" پس باید رفت...

پس "تنهایی" را ترجیح می دهم به "تن هایی" که روحشان با

دیگریست...!

[ جمعه هشتم آذر 1392 ] [ 22:29 ] [ محمدرضا ]
خدایا ...!

گاهی تو را بزرگ می بینم و گاهی کوچک ،

این تو نیستی که بزرگ می شوی و کوچک ...

این منم که گاهی نزدیک می شوم و گاه دور ...!
[ جمعه هشتم آذر 1392 ] [ 20:58 ] [ محمدرضا ]
گاهی شعر سراغم را میگیرد ؛

گاهـــــی ...

هوای تو !

فرقی نمیکند . . . .

هر دو

ختم میشوند به دلتنگی من !!

[ شنبه دوم آذر 1392 ] [ 22:48 ] [ محمدرضا ]
غــــــــــم که نوشتن ندارد

نفوذ می کند در استخوان هایت

جاسوس می شود در قلبت ...

آرام آرام از چشم هایت می ریزد بیرون ...

[ شنبه دوم آذر 1392 ] [ 22:44 ] [ محمدرضا ]
دلم جاده ای میخواهد بی انتها ...

قدم بزنم و مال خودم باشم...

دلمو بسپارم به هیچی و فقط فقط قدم بزنم تا خسته شم وبعد...

برای همیشه تو آغوش تنهاییم به خواب همیشگی برم...!!

[ شنبه دوم آذر 1392 ] [ 22:5 ] [ محمدرضا ]
دنیایت را با دنیایم عوض میكنی؟؟؟؟؟؟؟؟فقط چند ساعت!!!!!!!!!!!!!!!میخواهم بدانم ان كه تمام دنیای من است........در دنیاییش چه سهمی دارم!!!!

[ جمعه یکم آذر 1392 ] [ 19:1 ] [ محمدرضا ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

خدایا!!!
مرا به بزرگی چیزهایی که ارزانی ام کرده ای آگاه کن ، تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را بهم نریزد